General conditions and terms for selling on G-Archiv.com and G-Welt.com

When "G-Welt" is mentioned, this means G-Welt, G-Archiv and G-Class' Playground

Seller's conditions


 • Art. 1 - G-Welt is a platform for the selling of products related to the Mercedes-Benz G-Class.
 • Art. 2 - You can use G-Welt as a platform to sell your products and/or services.
 • Art. 3 - For the use of G-Welt, you'll pay a certain contribution, stipulated in art. P1.
 • Art. 4 - If a buyer buys a product on our platform from you, the buyer will direct his payment to us. We will transfer this amount, after deduction of the sums (like commissions) you owe us. We will send you the money directly once we receive it, unless:
  • it's the first, second or third product you sell.
  • you haven't have had a positive feedback yet
  • you have had a dispute with a buyer regarding one of the last 5 transactions you made.

In those cases, we will send you the money after the buyer has received the goods. You can speed up this process by sending us a tracking number, so we can keep track along with you. Once the package is delivered, we will send you the money on the next day, unless the buyers sends us a claim.

 • Art. 5 - You will proceed to delivery of the goods and / or services to the end customer according to the delivery time specified by you. Delivery or dispatch is entirely at your initiative and responsibility.
 • Art. 6 - You send an invoice to the end customer as soon as possible for the full amount of the purchase. We will send you an invoice for the contributions owed by you.
 • Art. 7 - Because G-Welt is not involved in the production, description, sale or delivery of the products and / or services, you are responsible for the quality, delivery, warranty and everything related to the products and / or services. You release G-Welt from any responsibility in this regard.
 • Art. 8 - If you wish to sell a product / service that you have offered through G-Welt outside of G-Welt, you must inform G-Welt at least 24 hours in advance. G-Welt will then remove the product or service from the platform. However, if you fail to inform G-Welt, or do so too late, if a buyer has purchased this product / service, you will have to reimburse the costs of the buyer and of G-Welt as stated in Art. P2.
 • Art. 9 - In case a buyer asks for a refund for any reason, you will study this request immediately. If the application is well-founded, you will immediately reimburse the end customer for the full amount. G-Welt can never be forced to refund purchases unless G-Welt has not yet sent the money to you.
 • Art. 10 - If the product has defects or does not entirely correspond to your description, you are obliged to indemnify the end customer in full. In this case, G-Welt retains its compensation and you must transfer the total amount paid by the end customer to it. You should only do this if the end customer promises to return the product. G-Welt can in no way be held responsible for the quality of the product or your description.

 

Art. P1 - Contributions for G-Welt

If you sell a product as a private individual, you will owe G-Welt a contribution of 10% on the total sum. If you sell a product as a company, the contribution for G-Welt is 15% of the total sum. The minimum contribution is 10 USD per good sold. This contribution is also payable on transport costs. In case of currency differences, the exchange rate of the day of the transaction will be maintained at 12:00 CET.

 

Art. P2 - Damages

If you cannot deliver on time as stated by you, you will be forced to pay compensation to the end customer of 1% of the price of the good per day that the good arrives or would arrive later. This percentage only counts from the 6th working day following the indicated delivery date. G-Welt reserves the right to withhold this amount at a subsequent sale of products / services from You, if you fail.

When the ordered good/service can no longer be delivered and you have not notified us in time, you will refund the full purchase amount from the customer to the end customer, including the transport costs. G-Welt reserves the right to withhold this amount at a subsequent sale of products / services from you, if you fail. The compensation of G-Welt remains in this case for G-Welt, and cannot be claimed by you.

 

The translation of the texts is a service prepared by G-Welt for its customers and suppliers. In case of discussion, only the Dutch original text will be considered valid. The original text can be found below is text.

 

Art. 1 - G-Welt is een platform voor de verkoop van allerlei producten die gerelateerd zijn aan de Mercedes-Benz G-Klasse en zijn afgeleiden.

Art. 2 - U gebruikt G-Welt als platform voor de verkoop van uw goederen en/of diensten. 

Art. 3 - Voor het gebruik van G-Welt zal U een bepaalde bijdrage betalen, zoals bepaald in art. P1.

Art. 4 - Indien een koper een product koopt op ons platform van U, zal de koper zijn betaling rechtstreeks aan ons richten. Wij storten dit bedrag door, na afhouding van de sommen die U ons verschuldigd bent. Wij storten u dit bedrag onmiddelijkk door, tenzij:

 • Dit het eerste, tweede of derde product is dat U verkoopt;
 • U nog geen positieve beoordeling heeft gekregen van een koper;
 • U een een geschil heeft gehad met een koper in verband met één van de laatste vijf transacties.

In dergelijk geval zenden wij U het geld als de koper de goederen ontvangen heeft. U kan dit proces versnellen door ons het tracking nummer te bezorgen van de verzending, zodat wij de zaak mee kunnen opvolgen. Eénmaal het pakket is geleverd, zullen wij U het geld de volgende dag overmaken, tenzij de koper een klacht indient.

   

  Art. 5 - U zal overgaan tot levering van de goederen en/of diensten naar de eindklant volgens de termijn die door u meegedeeld werd. De levering of verzending is volledig op uw initiatief en verantwoordelijkheid.

  Art. 6 - U bezorgt zo snel mogelijk een factuur aan de eindklant voor het volledige bedrag van de aankoop. Wij bezorgen U een factuur voor de door u verschuldigde bijdragen.

  Art. 7 - Omdat G-Welt niet betrokken is in de productie, omschrijving, verkoop of levering van de producten en/of diensten, bent U verantwoordelijk voor de kwaliteit, levering, garantie en alles wat betrekking heeft tot de producten en/of diensten. U ontslaat G-Welt van elke verantwoordelijkheid hieromtrent.

  Art. 8 - Als U een product/dienst dat U aangeboden heeft via G-Welt wenst te verkopen buiten G-Welt om, dient U G-Welt hiervan minstens 24 uur van tevoren op de hoogte te brengen. G-Welt zal dan het product of dienst verwijderen van het platform. Indien echter U nalaat om G-Welt in te lichten, of dit te laat doet, zal wanneer een koper dit product/dienst heeft gekocht, U de kosten van de koper en van G-Welt moeten vergoeden zoals vermeld in Art. P2.

  Art. 9 - Ingeval een koper vraagt voor een terugstorting om welke reden dan ook, zal U deze aanvraag onmiddelijk bestuderen. Indien de aanvraag gegrond is, zal U onverwijld overgaan tot het vergoeden van de eindklant voor het volledige bedrag. G-Welt kan nooit gedwongen worden tot het terugbetalen van aankopen, tenzij G-Welt het geld nog niet heeft verzonden naar U.

  Art. 10 - Als het product defecten vertoont, of niet volledig overeenstemt met uw omschrijving, bent U eraan gehouden om de eindklant volledig schadeloos te stellen. In dit geval behoudt G-Welt haar vergoeding, en dient U de volledige door de eindklant betaalde som aan hem/haar over te maken. Dit hoeft U enkel te doen indien de eindklant U belooft het product terug te zenden. G-Welt kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het product, of van uw omschrijving.

   

  Art. P1 - Vergoedingen van G-Welt

  Indien u een product verkoopt als particulier, zal U bij verkoop een bijdrage van 10% op te totale som verschuldigd zijn aan G-Welt. Indien U een product verkoopt als onderneming, is de bijdrage voor G-Welt 15% op de totale som. De minimumbijdrage bedraagt 10€ per verkocht goed. Ook op transportkosten is deze bijdrage verschuldigd. In geval van verschillen in valuta zal de koers van de dag van de transactie om 12:00 MET aangehouden worden. 

  Art. P2 - Schadevergoedingen

  Indien U niet op tijd kan leveren zoals door U vermeld, zal U gedwongen zijn een schadevergoeding te betalen aan de eindklant van 1% van de prijs van het goed per dag dat het goed/dienst later aan komt of aan zou komen. Dit percentage telt pas vanaf de 6e werkdag volgend op de aangegeven leveringsdatum. G-Welt behoudt zich het recht om dit bedrag af te houden bij een volgende verkoop van producten/diensten van U, wanneer U in gebreke blijft.

  Wanneer het bestelde goed niet meer geleverd kan worden en U ons niet tijdig verwittigd heeft, zal U het volledige aankoopbedrag van de klant terugstorten aan de eindklant, inclusief de transportkosten. G-Welt behoudt zich het recht om dit bedrag af te houden bij een volgende verkoop van producten/diensten van U, wanneer U in gebreke blijft. De vergoeding van G-Welt blijft in dit geval voor G-Welt behouden, en kan door U niet opgeëist worden. 

  De vertaling van de teksten is een dienst opgesteld door G-Welt voor haar klanten en leveranciers. In geval van discussie zal enkel de Nederlandstalige originele tekst als rechtsgeldig beschouwd worden.

  Buyers' Conditions


  About G-Welt

  G-Welt is a platform for the sale and purchase of parts and services for the Mercedes-Benz G-Class.

  G-Welt does not own the goods offered here at any time, but only builds a platform for people to be able to buy and sell. G-Welt does not guarantee the transport nor the product or service, as the owner / seller of the parts does. G-Welt displays the products of the sellers on its website, and they pay a certain percentage of the sale price in return.


  Payment

  When ordering, you must immediately pay for the goods. This can be done via the indicated ways.

  Delivery

  The owner / seller will be notified once your payment has been received by us. At that time, he will do what is necessary to send the goods to you quickly and safely. We pay a seller immediately when he has received a reliable profile. That means:
  * he has already sold more than 3 goods through our platform, and
  * he has already received positive feedback, and
  * he has not had any disputes with sellers in the last 5 transactions.

  If he does not meet the requirements, he will not be paid until you have received the goods properly and have not submitted a complaint within 24 hours.

  Disputes

  Thanks to partners such as PayPal you can enjoy secure transactions. Since the sellers are located all over the world, you as a buyer agree with the regulations as they apply in the seller's country. The country is indicated in each article.

  In the event of a dispute, you can demand a refund of your money. If your problem is justified, you will be refunded the full amount after
  * the seller has received the goods back as he sent it, and
  * your complaint has been upheld by the seller or us.


  You agree that you can never hold G-Welt liable for damages, unless the error or problem is solely due to G-Welt. In that case we will immediately refund your purchase.

  Group purchases on G-archiv.com


  Added: 21 oct 2020 at 12:00 CET

  1. You need to pay a entry fee to join the group purchase. We do this so that everyone is committed to buying.
  2. You choose the minimum discount you'd like on this item. If we can match that discount, or do better, you are obliged to buy the product.
  3. Your advance is fully deducted from your purchase of this item.
  4. In case we can't match your wanted discount, we will refund your advance completely.
  5. If you don't buy the product, although all your minimum discount is matched, you will loose the advance you paid completely.
  6. The group purchase starts at the moment of publishment, and ends on de date mentioned in the ad.
  7. You cannot withdraw your advance before the end of the group purchase.
  8. Once the group purchase is ended, we will send an email to every buyer with the results. At this moment, you can still change the options (if applicable) of this item. If we don't receive any response within 48 hours, your order can no longer be changed, and we will bill you as ordered.
  9. Once you received your bill, you are due to pay it with PayPal within 72 hours. If you can't meet this time, your order will be deleted and your advance will not be reimbursed, unless otherwise agreed between you and G-Archiv.com